ประกาศผลการแข่งขัน

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ [กลุ่ม 1]

ที่ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ผู้ฝึกสอน
1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง [ม.1-ม.3] วิทยาศาสตร์ 96 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวเบญญา จิตหาญ
2.เด็กหญิงกานต์ปภัสร์ คำแก้ว
3.เด็กหญิงฉัตรปรินทร์ แสนกล้า
1.นายภูวนัย ดอกไธสง
2.นางสาวอารีรัตน์ ใจกล้า
2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก [ม.1-ม.3] กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 94 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงชนินาถ ศรพรหม
2.เด็กหญิงณัฐธิดา มะลิงาม
3.เด็กหญิงวริศรา สิมมา
1.นางสาวอักษรวดี กงทา
2.นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
3 ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) [ม.4-ม.6] สุขศึกษา และพลศึกษา 92 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาววนัชพร อิสสระ
2.นางสาวอารีรัตน์ ขุมทอง
3.นางสาวนริศรา ระย้าย้อย
4.นางสาวกันยารัตน์ ขุมทอง
5.นางสาวชนัญญา เหมเงิน
6.นายพุทธา สายกระสุน
7.นางสาวสุวคนธ์ ทางตรง
8.นายศิลา มั่นคง
9.นางสาวเมย์ธิชา ศาลางาม
10.นางสาวสุพัตรา ครองสัตย์
1.นายโสภิณ ผลเจริญ
2.นายชูชาติ ชูแก้ว
3.นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี
4 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] สุขศึกษา และพลศึกษา 90 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงนริศรา เพิ่มแก้ว
2.เด็กหญิงปรวรรณ คนึงเพียร
1.นายโชคทรงพล ยอดรัก
2.นายอภิสิทธิ์ เงางาม
5 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก [ม.4-ม.6] กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวอนาฐิตฌา สุขแสวง
2.นางสาวเบญญาภา เกตุแก้ว
3.นายวิริทธิ์พล พรหมเป็นสุข
1.นางสาววิภาพร แสวงสุข
2.นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
6 การแข่งขันการแสดงตลก [ม.1-ม.6] ศิลปะ-นาฏศิลป์ 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1.นายวชิรวิทย์ ประดับศรี
2.นายสิทธิศักดิ์ พรหมบุตร
3.นายพรสวรรค์ เพ่งพิศ
4.นายชัยยุต แสวงสุข
5.นางสาวจารุภัทร ศรีพรหม
1.นายอัครชัย ทองดี
2.นางวารุณี ทองศรี
7 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ [ม.1-ม.3] การงานอาชีพ 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายจิรวัฒน์ สมบุญ
2.เด็กหญิงปนัดดา วงศ์ภักดี
3.เด็กหญิงวิมลณัฐ พงษ์วัน
1.นายมานะ อดทน
2.นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทร์เพ็ง
8 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง [ม.4-ม.6] หุ่นยนต์ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวชลธิชา ขันละ
2.นายปิติพล แผ่นทอง
3.นายจิรเมธ สุขสวัสดิ์
1.นายประหยัด สายบุตร
2.นายศุภวิชญ์ กมลเลิศ
9 การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] คณิตศาสตร์ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กชายปีติกร วรรัมย์ 1.นางสาวพรสุดา ขุมทอง
10 การแข่งขันประติมากรรม [ม.4-ม.6] ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวสุภิสรา พรหมบุตร
2.นางสาวมณัฐชญา หอมหวล
3.นางสาวกุลนิดา หมายกล้า
1.นายทวีศิลป์ สวยรูป
2.นางสาวรัมภาพรรณ ตุ้มจันทร์
11 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.4-ม.6] ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นายครรชิต ผลาหาญ 1.นายทวีศิลป์ สวยรูป
12 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.4-ม.6] ภาษาไทย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นายไพศาล ทิมประทุม 1.นางสุมารัช สีลาตรี
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) [ม.1-ม.3] ภาษาไทย 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กหญิงศุภิสรา งามสง่า
2.เด็กชายนวพล นิลทัย
1.นางสาวอักษรวดี กงทา
14 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic [ม.4-ม.6] คอมพิวเตอร์ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นายศุภกร ปะโกสันตัง
2.นายกีรติ เถกิงผล
1.นางมัตติกา สุวงศ์
2.นายพีระพันธ์ เสริมศิริ
15 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเขมร [ม.4-ม.6] ภาษาต่างประเทศ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นายธนภัทร กระแสเทพ
2.นางสาวพชรพร แสงม่วง
3.นางสาวนันทิชา รัตนะ
4.นายอัษฎาวุธ บุญมาก
5.นายชนาธิป ศาลางาม
1.นายสายฟ้า ชุมหิรัญ
16 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.4-ม.6] ภาษาต่างประเทศ 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นายวีรวัฒน์ เพชรงาม 1.นางบังอร ชูแก้ว
17 การประกวดโครงงานคุณธรรม [ม.1-ม.3] สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กชายพอเพียง ฝาไธสง
2.เด็กชายหรัณย์ ภูกงลี
3.เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงผัดผาจันทร์
4.เด็กหญิงอภิญญา ภาสดา
5.เด็กหญิงพุทธแก้ว รุ่งเรือง
1.นางวิภาดา แพงเจริญ
2.นายสุทธิพงษ์ ผิวจันสด
18 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม [ม.4-ม.6] ภาษาต่างประเทศ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นายอนันต์ สุขสนิท
2.นางสาวรุจิรา แสนกล้า
3.นางสาวนริสรา แก้วสุรีย์
4.นางสาวปารมิตา สุขประเสริฐ
5.นางสาวนิชกานต์ นามวัง
1.นางสาวคนาพร ผลพูน
19 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ [ม.4-ม.6] การงานอาชีพ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นายสรศักดิ์ อินทร์สำราญ
2.นางสาวตรีรักษ์ มีบุญ
3.นางสาวกุลภัสสร์ เหลาแตว
1.นายสุชาติ ศรีเพชร
2.นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทร์เพ็ง
20 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม [ม.4-ม.6] ภาษาต่างประเทศ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวกฤติยากร กระแสเทพ
2.นางสาวธารวิมล บุตรงาม
1.นางสาวคนาพร ผลพูน
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] คณิตศาสตร์ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กชายพชร สุขแสวง 1.นายรัฐพล กระแสโท
22 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] วิทยาศาสตร์ 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวบุษยาพร ดวงเเก้ว
2.นางสาวปวีณ์รัตน์ กิ่งแก้ว
1.นางสาวสรีรัตน์ บัวบานงาม
2.นางสาวสุดารัตน์ สุดสวาท
23 การแข่งขันประติมากรรม [ม.1-ม.3] ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวปาริตา แสงอรุณ
2.นางสาวศุภกานต์ ภูมิสุข
3.เด็กหญิงวรินยุภา เกษวงษ์
1.นายทวีศิลป์ สวยรูป
2.นางสาวรัมภาพรรณ ตุ้มจันทร์
24 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.4-ม.6] ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นายสมชาย ใชยงค์ 1.นายทวีศิลป์ สวยรูป
25 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.4-ม.6] คอมพิวเตอร์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวสิริญากร ก้านอินทร์
2.นางสาวกรรณิการ์ แก้วสุรีย์
1.นายประหยัด สายบุตร
2.นายเชิด ชูตาลัด
26 การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นายวสันต์ ใชยงค์ 1.นายทวีศิลป์ สวยรูป
27 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ [ม.1-ม.3] คณิตศาสตร์ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.เด็กหญิงจิรภิญญา สุขจิต
2.เด็กหญิงอาริษา ศรีพรหม
3.เด็กชายภานุพงษ์ งามวิไล
1.นายฟ้าสว่าง ไชยเชฐ
2.นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล
28 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง [ม.4-ม.6] วิทยาศาสตร์ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวชุติกาญจน์ หวังผล
2.นางสาวกฤษณา ลักขษร
3.นางสาวขัตติยา วรุณพงษ์
1.นางอำไพรินทร์ ก่อแก้ว
2.นางสาวเตือนใจ แสนกล้า
29 การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวณัฐฐาวรนุช กิ่งแก้ว
2.นายธนพล ทองแม้น
1.นางยุพิน บรรเทพ
2.นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ
30 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) [ม.4-ม.6] ภาษาต่างประเทศ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นายภูมิรินทร์ วิผาลา
2.นางสาวปรียาดา ค้าเกวียน
3.นางสาววรรณวิษา บุตรชาติ
4.นางสาวอรพรรณ โชติไสว
5.นางสาวรชยา บูรณะ
1.นางบังอร ชูแก้ว
2.นายชาติชาย ลักขษร
31 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ [ม.4-ม.6] ศิลปะ-นาฏศิลป์ 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวอทิตยา ก้านอินทร์
2.นางสาวมาลินี วงเวียน
3.นางสาวจิดาภา ดอนขันธ์
4.นางสาวมิ่งขวัญ เพียรงูเหลือม
5.นางสาววลัยพร ชาวนา
6.นางสาวญาณิศา ใจกล้า
7.นางสาวจารุกัญญ์ แสวงสุข
8.นางสาวทิฆัมพร อินทร์สำราญ
1.นางวารุณี ทองศรี
2.นายอัครชัย ทองดี
32 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP [ม.1-ม.3] คณิตศาสตร์ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.เด็กชายปรวิศ กะการดี
2.เด็กหญิงณิชกานต์ โคตรภักดี
1.นายชัยรัตน์ แสนสุด
2.นางสาวณภาภัช พอกทรัพย์
33 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.4-ม.6] ศิลปะ-ดนตรี 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวศดานันท์ คนึงเพียร 1.นายสมคิด ทองนรินทร์
34 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ [ม.1-ม.3] วิทยาศาสตร์ 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.เด็กหญิงวิกานดา จำปาทอง
2.นายณรงค์ฤทธิ์ เหมเงิน
3.นายวุฒินันท์ บุตรชาติ
1.นางสุลาวัลย์ เป็นเครือ
2.นางสาวเสาวณีย์ อิ่มจิต
35 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.4-ม.6] ภาษาไทย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวอภิญญา สมวงษ์ 1.นางสิริรัตน์ ขุมทอง
36 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ [ม.4-ม.6] คณิตศาสตร์ 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวชนาภา เภรี
2.นางสาวกานต์พิชชา สุขแสวง
3.นางสาวสมจิตร สำราญใจ
1.นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล
2.นายชัยรัตน์ แสนสุด
37 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP [ม.4-ม.6] คณิตศาสตร์ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นายณัฏฐกรณ์ แรงกล้า
2.นางสาวปัถยา สมภักดี
1.นายชัยรัตน์ แสนสุด
2.นางสาวณภาภัช พอกทรัพย์
38 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] วิทยาศาสตร์ 65.21 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวจารุวรรณ จำเริญ
2.นางสาวพิมพ์นรี ชาวะหา
3.นายพลวัฒน์ สมจันทร์
1.นางสาวจันทรา เป็นสุข
2.นางสาวสรีรัตน์ บัวบานงาม
39 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 93 ทอง 4 1.นายสิทธิกร เจริญยิ่ง 1.นายทวีศิลป์ สวยรูป
40 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ [ม.4-ม.6] คณิตศาสตร์ 91 ทอง 4 1.นางสาวกีรตยา กิ้วพิศมัย
2.นางสาวอรปรียา สระแก้ว
3.นายธนวัฒน์ ทองอุดม
1.นายสุริเยส สุขแสวง
2.นายฟ้าสว่าง ไชยเชฐ
41 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] คณิตศาสตร์ 89.49 ทอง 4 1.นายสุริยา ขลุ่ยประเสริฐ 1.นางดรุณี วงศ์เหิม
42 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] คณิตศาสตร์ 89.14 ทอง 4 1.นางสาวกิตติยา สมหวัง
2.นางสาวนลิน บูรณะ
1.นางดรุณี วงศ์เหิม
2.นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล
43 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) [ม.4-ม.6] กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 89 ทอง 4 1.นางสาวจิรัชญา แสนสุข
2.นางสาวศิริพร พรมลา
3.นางสาววิรดา สมวาจา
4.นางสาวปทิตตา ศาลางาม
5.นางสาวณิชาพร คูเกรียงไกร
1.นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข
2.นางนิติกาญจน์ ดมหอม
44 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] สุขศึกษา และพลศึกษา 89 ทอง 4 1.นางสาวณัฏฐณิชา กิ่งวงศ์ษา
2.นายปวินท์ อุส่าห์ดี
1.นางสาวสุทธิลักษณ์ สร้อยสูงเนิน
2.นางสาวดลยา เงางาม
45 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] ภาษาไทย 89 ทอง 4 1.เด็กหญิงจุฑามาศ จินดาศรี 1.นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
46 การประกวดโครงงานคุณธรรม [ม.4-ม.6] สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 88.6 ทอง 4 1.นายธนเดช เรืองโสม
2.นายธนนัต สมบูรณ์
3.นางสาวเพ็ญพิชชา งามสง่า
4.นางสาวอาณิชยากรณ์ คนึงเพียร
5.นางสาวดวงหทัย สงวนนาม
1.นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมาก
2.นางสาวจารุวรรณ กะนันตัง
47 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน [ม.1-ม.3] กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 88 ทอง 4 1.เด็กหญิงขวัญชนก สายยศ
2.เด็กหญิงสุณิชชา งามสง่า
3.เด็กชายนฤเบศร์ เพิ่มดี
1.นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี
2.นางนิตยา บุญมา
48 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) [ม.1-ม.3] กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 87.2 ทอง 4 1.เด็กหญิงรัชวิน แหล่งอุโมงค์
2.เด็กหญิงอรอุมา ศรีพรหม
3.เด็กชายวีรภัทร สวนงาม
4.เด็กหญิงกานต์ณิชา สืบเทพ
5.เด็กหญิงศิริพร ถิ่นน้ำพอง
1.นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข
2.นางนิติกาญจน์ ดมหอม
49 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) [ม.4-ม.6] ภาษาไทย 87 ทอง 4 1.นางสาวอภิญญา การงานดี
2.นางสาวปนัดดา กะการดี
1.นางสาวอักษรวดี กงทา
50 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) [ม.1-ม.3] ภาษาต่างประเทศ 82 ทอง 4 1.เด็กหญิงปณิตา โสปัญหาริ
2.เด็กหญิงพัทธนันท์ จันทร์ดี
1.นางสาวเสาวภา ทองนำ
2.นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส
51 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน [ม.4-ม.6] ภาษาต่างประเทศ 80 ทอง 4 1.นางสาวธนาวดี บุญบำรุง
2.นางสาวปริตา จันทร์คำ
1.นายนภดล หมายถูก
52 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น [ม.4-ม.6] ภาษาต่างประเทศ 78.5 เงิน 4 1.นายจารุกิตติ์ รุ่งเรือง
2.นางสาวชวัลรัชต์ อัทธเศรษฐ์
1.นางสาวภรณ์กนก เติมใจ
2.นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์
53 การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน [ม.1-ม.3] ภาษาไทย 88.8 ทอง 5 1.เด็กหญิงณัฐวรา งามวิไล 1.นายนิรุต แข็งกล้า
54 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.4-ม.6] ภาษาต่างประเทศ 85.2 ทอง 5 1.นางสาวอารยา สายบุตร 1.นางอภิญญา โสภารัตน์
55 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) [ม.4-ม.6] วิทยาศาสตร์ 85 ทอง 5 1.นางสาวนรินทร์ จงจาน
2.นางสาวชลธิชา กล้าแข็ง
3.นางสาวชนาภา สุขสาม
1.นางสาวเตือนใจ แสนกล้า
2.นางฐานิต ทองศรี
56 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ [ม.1-ม.3] คณิตศาสตร์ 83.2 ทอง 5 1.นางสาวศิรภัสสร อุทัยสา
2.เด็กหญิงกรพินธุ์ ศรีเพชร
3.เด็กหญิงฐานิดา ปานทอง
1.นางสาวลัดดา สกุลทอง
2.นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม
57 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.4-ม.6] ภาษาไทย 82 ทอง 5 1.นางสาวจีรวดี สุขแสวง 1.นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
58 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ [ม.4-ม.6] คอมพิวเตอร์ 80 ทอง 5 1.นางสาวกุลจิรา วงษ์อุ่น
2.นางสาวณัฏฐณิชา บูรณะ
1.นางสาวนิตยา บุญเสริม
2.นายศุภวิชญ์ กมลเลิศ
59 การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] ภาษาไทย 78 เงิน 5 1.เด็กหญิงเพ็ญพิชา อ่อมแก้ว 1.นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก
60 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน [ม.4-ม.6] กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 76 เงิน 5 1.นายปริยากร ศาลางาม
2.นางสาวเทียนดารา พุดชู
3.นางสาวจิรนันท์ ประดับศรี
1.นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี
2.นางนิตยา บุญมา
61 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.1-ม.3] ภาษาไทย 72 เงิน 5 1.นายเกียรติไพศาล เอี่ยมสะอาด
2.เด็กหญิงณัฐฌา มาเกษม
1.นางสุมารัช สีลาตรี
62 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน [ม.4-ม.6] ภาษาต่างประเทศ 69.2 ทองแดง 5 1.นางสาวปรารถนา มีทรัพย์
2.นางสาวดวงดาว บูรณะ
3.นางสาวตุลธาธาร โสสลาม
4.นางสาวภัทรนันท์ วิเศษ
5.นางสาวปวันรัตน์ รอดภัย
1.นายนภดล หมายถูก
2.นายพิเชฐ นับถือดี
63 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] วิทยาศาสตร์ 55 เข้าร่วม 5 1.นางสาวเพาวรินทร์ อินชู
2.นางสาวมุจิรานันท์ สุขบรรเทิง
3.นางสาวอรกัญญา ชื่นรส
1.นางสุลาวัลย์ เป็นเครือ
2.นางสาวจุฑารัตน์ สนิทชัย
64 การแข่งขันเวทคณิต [ม.1-ม.3] คณิตศาสตร์ 46 เข้าร่วม 5 1.เด็กหญิงชนกวนันท์ พร้อมดี 1.นางสาวกรองทอง หนักไหล่
65 การจัดสวนแก้ว [ม.4-ม.6] การงานอาชีพ 87 ทอง 6 1.นางสาวนารีรัตน์ บุญมา
2.นางสาวทิพยาภรณ์ ขุมทอง
3.นางสาวพัสตราภรณ์ บุญปก
1.นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี
2.นางนิตยา บุญมา
66 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ [ม.4-ม.6] ภาษาไทย 82.4 ทอง 6 1.นายธนวิทย์ อินทร์สำราญ 1.นางสาวจิตใส จินดาศรี
67 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] ภาษาต่างประเทศ 81.75 ทอง 6 1.เด็กหญิงณิฐธนัชพร ดำรงโรจน์วัฒน์ 1.นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข
68 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม [ม.4-ม.6] สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 83.8 ทอง 7 1.นางสาวสุพัตรา ดาทอง 1.นายประเสริฐ ทองอุดม
69 การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] คณิตศาสตร์ 82 ทอง 7 1.นางสาวศศิกานต์ พวงจันทร์ 1.นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม
70 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.1-ม.3] ภาษาต่างประเทศ 72 เงิน 7 1.เด็กหญิงณิชาพร ศาลางาม 1.นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข
71 การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.4-ม.6] ภาษาไทย 66 ทองแดง 7 1.นางสาวณัฐณิชานันท์ สีสันงาม 1.นางสิริรัตน์ ขุมทอง
72 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น [ม.1-ม.3] การงานอาชีพ 88.33 ทอง 8 1.เด็กหญิงศศิณา ทางตรง
2.นายชัญเทพ บรรเทาพิศ
3.นางสาวประภัสสร หวังผล
1.นางรัชดาภรณ์ ใจกล้า
2.นายสุพรรณ ทองขาว
73 การประกวดเพลงคุณธรรม [ม.1-ม.3] สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 84.8 ทอง 8 1.เด็กชายจักรกฤษ จินดาศรี
2.เด็กหญิงเบญจมาศ หลงนาม
3.เด็กหญิงจันทนิภา ปานทอง
4.เด็กหญิงกนกวรรณ เสมอ
5.เด็กหญิงพิมพ์นารา โกฏิหอม
1.นายนันทพล ใจกล้า
2.นายบุญชู ทองแม้น
74 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) [ม.1-ม.3] คอมพิวเตอร์ 77 เงิน 8 1.นางสาวเบญญา ผาดโผน
2.นางสาวชลธิชา ถือชาติ
1.นางมัตติกา สุวงศ์
2.นางสาวนิตยา บุญเสริม
75 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.1-ม.3] ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 75 เงิน 8 1.นางสาวพรลดา ทองสงคราม 1.นายทวีศิลป์ สวยรูป
76 การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] คณิตศาสตร์ 46 เข้าร่วม 8 1.นายธีรเมธ เหิมดี 1.นายอรทัย แผ่นทอง
77 การประกวดเพลงคุณธรรม [ม.4-ม.6] สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 86.75 ทอง 9 1.นางสาวปนัดดา ชวนชุมกัน
2.นางสาวยศวดี แสนกล้า
3.นางสาววิภาดา คอยศาลา
4.นางสาวพรรณิภา ชะลุนรัมย์
5.นางสาวฉัตรทิพย์ อ่างคำ
1.นายบุญชู ทองแม้น
2.นายคำภีร์ เครือวัลย์
78 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] ภาษาไทย 77 เงิน 10 1.นางสาวปวีณ์ธิดา ศรีเพชร 1.นางสาววิภาพร แสวงสุข
79 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] ภาษาไทย 76 เงิน 10 1.นางสาวหนึ่งฤทัย สมหวัง 1.นางณัฏฐวี พจนะแก้ว
80 การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน [ม.4-ม.6] ภาษาไทย 60 ทองแดง 10 1.นางสาวดวงกมล มีแก้ว 1.นายนิรุต แข็งกล้า
81 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.4-ม.6] คณิตศาสตร์ 41 เข้าร่วม 10 1.นายนิติภูมิ สร้อยเสน 1.นางสาวดรัลรัตน์ ดีมั่น
82 การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 82.8 ทอง 11 1.นายสุรทรัพย์ เกิดโภคา
2.นางสาวภาวิณี ต่างจงราช
1.นางยุพิน บรรเทพ
2.นายฤทธิกร มั่นหมาย
83 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.1-ม.3] ภาษาไทย 67 ทองแดง 11 1.เด็กหญิงนภัสวรรณ สำราญใจ 1.นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก
84 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) [ม.4-ม.6] ภาษาต่างประเทศ 66 ทองแดง 11 1.นายเจษฎาภรณ์ สายกระสุน 1.นางอภิญญา โสภารัตน์
85 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.1-ม.3] ภาษาต่างประเทศ 64 ทองแดง 11 1.เด็กหญิงศรัญญา จินดาศรี 1.นายสุรินทร์ ไพรงาม
86 การคัดตัวอักษรจีน [ม.1-ม.3] ภาษาต่างประเทศ 67 ทองแดง 12 1.เด็กหญิงรวมกมล สติภา 1.นางสาวภรณ์กนก เติมใจ
87 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ [ม.1-ม.3] ภาษาไทย 60.2 ทองแดง 13 1.นางสาวรอนอริน ตรงแก้ว 1.นางสาวจิตใส จินดาศรี
88 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.1-ม.3] คณิตศาสตร์ 10 เข้าร่วม 13 1.เด็กหญิงฝันสิริ เคลือบสูงเนิน 1.นางสุพิชา เสริมศิริ
89 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.4-ม.6] ภาษาต่างประเทศ 73.75 เงิน 14 1.นางสาวจิตอารีย์ ใจงาม 1.นางสาวสุรัตนา จินดาศรี