แยกรายชื่อตามโรงเรียน

รายชื่อโรงเรียน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน กลุ่ม จำนวนกิจกรรม
1 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กลุ่ม 1 32
2 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ กลุ่ม 1 36
3 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา กลุ่ม 1 23
4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 92
5 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร กลุ่ม 1 24
6 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม กลุ่ม 1 16
7 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา กลุ่ม 1 28
8 โรงเรียนนาดีวิทยา กลุ่ม 1 39
9 โรงเรียนนาบัววิทยา กลุ่ม 1 26
10 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ กลุ่ม 1 15
11 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กลุ่ม 1 56
12 โรงเรียนพญารามวิทยา กลุ่ม 1 42
13 โรงเรียนพนาสนวิทยา กลุ่ม 1 33
14 โรงเรียนมหิธรวิทยา กลุ่ม 1 23
15 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา กลุ่ม 1 25
16 โรงเรียนยางวิทยาคาร กลุ่ม 1 37
17 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 85
18 โรงเรียนวังข่าพัฒนา กลุ่ม 1 22
19 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 116
20 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ กลุ่ม 1 20
21 โรงเรียนศรีสุขวิทยา กลุ่ม 1 43
22 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ กลุ่ม 1 21
23 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กลุ่ม 1 115
24 โรงเรียนสวายวิทยาคาร กลุ่ม 1 88
25 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 85
26 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา กลุ่ม 1 62
27 โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 140
28 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กลุ่ม 1 85
29 โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 148
30 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม กลุ่ม 1 22
31 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กลุ่ม 1 38
32 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กลุ่ม 1 30
33 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา กลุ่ม 1 25
34 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กลุ่ม 1 73
35 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กลุ่ม 1 63
36 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา กลุ่ม 1 32
37 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา กลุ่ม 1 19
38 โรงเรียนแตลศิริวิทยา กลุ่ม 1 53
39 โรงเรียนแร่วิทยา กลุ่ม 1 19
40 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร กลุ่ม 1 13
41 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา กลุ่ม 1 31
42 โรงเรียนบวรธรรมประยุทธวิทยา กลุ่ม 1 0
43 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" กลุ่ม 1 45
44 โรงเรียนบาลีสาธิต วัดศาลาลอย กลุ่ม 1 4
45 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา กลุ่ม 1 0
46 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา กลุ่ม 1 0
47 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดจอมพระ กลุ่ม 1 0
48 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา กลุ่ม 1 0
49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่ม 1 11
50 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 100
51 โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 50
52 โรงเรียนดอนแรดวิทยา กลุ่ม 2 38
53 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ กลุ่ม 2 38
54 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม กลุ่ม 2 13
55 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 115
56 โรงเรียนธาตุศรีนคร กลุ่ม 2 47
57 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 77
58 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กลุ่ม 2 46
59 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม กลุ่ม 2 22
60 โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 148
61 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 48
62 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร กลุ่ม 2 19
63 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม กลุ่ม 2 37
64 โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 76
65 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา กลุ่ม 2 25
66 โรงเรียนหนองอียอวิทยา กลุ่ม 2 28
67 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 46
68 โรงเรียนเมืองบัววิทยา กลุ่ม 2 40
69 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 38
70 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา กลุ่ม 2 43
71 โรงเรียนโนนเทพ กลุ่ม 2 58
72 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม กลุ่ม 2 32
73 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กลุ่ม 2 0
74 โรงเรียนโพธิศึกษา วัดโพธิศึกษาราม กลุ่ม 2 0
75 โรงเรียนบ้านตรวจ กลุ่ม 3 16
76 โรงเรียนบ้านรุน กลุ่ม 3 9
77 โรงเรียนบ้านสะเดา กลุ่ม 3 14
78 โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 84
79 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่ม 3 63
80 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 78
81 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 37
82 โรงเรียนตานีวิทยา กลุ่ม 3 47
83 โรงเรียนตาเบาวิทยา กลุ่ม 3 37
84 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กลุ่ม 3 42
85 โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 106
86 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 149
87 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กลุ่ม 3 18
88 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 75
89 โรงเรียนพระแก้ววิทยา กลุ่ม 3 32
90 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ กลุ่ม 3 19
91 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กลุ่ม 3 34
92 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่ม 3 23
93 โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 128
94 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา กลุ่ม 3 44
95 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กลุ่ม 3 38
96 โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 60
97 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา กลุ่ม 3 46
98 โรงเรียนโคกยางวิทยา กลุ่ม 3 39
99 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กลุ่ม 3 46
100 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธาราม กลุ่ม 3 0
101 โรงเรียนวัดบ้านกาบเชิง (แผนสามัญศึกษา) กลุ่ม 3 0
102 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา กลุ่ม 3 25